Opći akti

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (sa sistematizacijom radnih mjesta)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (sa sistematizacijom radnih mjesta)

Regolamento di organizzazione interna e di moodalita di lavoro (con sistematizzazione dei posti lavoro)

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnici o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 1

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 2

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 3

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 4

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja – Museo Lapidarium

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

GDPR – Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Muzej – Museo Lapidarium

GDPR Politika privatnosti