Opći akti

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Strateški plan otkupa Muzeja – Museo Lapidarium o stjecanju muzejske građe sa svrhom popune fundusa

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Plan mjera za funkcioniranje u kriznim situacijama, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog te registraturnog gradiva, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnici o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, Muzej – Museo Lapidarium

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 1

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 2

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 3

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i dokumentacije, pdf 4

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja – Museo Lapidarium

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave