Dokumenti

Financijsko izvješće Muzeja – Museo Lapidarium za 2015. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2015 (1)

Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Muzeja – Museo Lapidarium da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji Muzej – Museo Lapidarium posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju – Museo Lapidarium.

» Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji:
pdf, doc

Proračun 2017 – Program javnih potreba u kulturi
Proračun 2017 – Program JP u kulturi

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja računa
Odluka ugovorne obveze pdf 1

Odluka ugovorne obveze 2 pdf

Odluka ugovorne obveze 3 pdf

Odluka ugovorne obveze 4 pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa
izjava o nepostojanju sukoba interesa pdf

Odluka u proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka
Odluka prihodi i primici pdf 1

Odluka prihodi i primitci pdf 2

Odluka prihodi i primitci 3 pdf

Odluka o izdavanju narudžbenice za iznose veće od 500 kn
Odluka o narudžbenici pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu
Godišnja izvješća

Izvještaj programa rada Muzeja – Museo Lapidarium za 2016. godinu

Izvještaj programa rada Muzeja – Museo Lapidarium za 2016.

Financijsko izvješće Muzeja – Museo Lapidarium za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Statut Muzeja – Museo Lapidarium

Statut Muzeja – Museo Lapidarium_NOVO

Statut Muzeja – Museo Lapidarium